Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2011
17.03.2011
 

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER 7. MARS 2011

Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Thomas Wettergreen, Sverre Lie, Margareth Mikaelsen, sekretær Elin Nilssen og 8 NTV-medlemmer.

President Thomas Wettergreen ønsket velkommen. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med ett minutts stillhet.

1. Valg av dirigent
Thomas Wettergreen ble valgt til dirigent.

2. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
Solveig Strømme og Hans Helmen ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Protokoll fra forrige generalforsamling
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til protokollen og den ble godkjent.

4. Styrets beretning
Styrets årsberetning ble gjennomgått av dirigenten, og enstemmig vedtatt. Under kommentarer til turneringsavvikling ble det tatt opp av Hans Helmen at problemet med fotfeil bør tas opp med turneringarrangører slik at det blir reagert mot. Det ble også orientert om at rankingreglene virker slik at det er antallet spillere i henholdsvis dame- og herreklassene avgjør om det blir ranking 2 eller 3. NM er ranking 1, og den eneste turneringen hvor det er tillatt å bruke skjønn ved seedingen.

5. Regnskap pr. 31/12-2010 med revisjonsberetning
Dirigenten gikk gjennom regnskapet punkt for punkt og dette ble godkjent med et underskudd på kr 20.557,-. Underskuddet skyldes i hovedsak nedskriving av varelager.
Balansen ble deretter gjennomgått. Revisjonsberetning fra revisor Harald Messel ble lest opp. Han anbefalte at regnskapet ble godkjent i forhold til god regnskapsskikk.

Regnskapet for 2010 ble vedtatt.

6. Forslag til reviderte vedtekter
Styret har gjennomgått og revidert vedtektene. Det er ikke store endringer på innhold, men mest på ortografi. Blant annet er formuleringen ”Å samle eldre tennisinteresserte i en felles forening” endret til ”Å samle tennisinteresserte over 35 år i en felles forening”. De nye vedtektene ble godkjent.

7. Budsjett 2011

Budsjettet for 2011 ble gått gjennom punkt for punkt.
Budsjettet ble vedtatt.

8. Innkomne forslag
Det var kommet inn 3 forslag. Generalforsamlingen mente at disse sakene egnet seg bedre for styrebehandling, og ba styret om å behandle disse sakene videre.

9. Valg
Torulv Tjomsland var til stede fra valgkomitéen. President Thomas Wettergreen orienterte om at han hadde stilt sin plass til disposisjon, men at valgkomitéen ikke hadde funnet en erstatter og  anmodet kort tid før generalforsamlingen Wettergreen om å fortsette ett år til. Wettergreen aksepterte dette, men med det merarbeidet som har vært det siste året og det som kommer fremover, ønsket han derfor at dette skulle kompenseres økonomisk. Han forela dette for godkjenning i styret før generalforsamlingen, men styret var ikke fulltallig og ønsket ikke å ta denne avgjørelsen uten å ha fått gjennomdrøftet saken i et fulltallig styre.

Generalforsamlingen ønsket at styret skulle ta en avgjørelse på dette, og ønsket derfor å utsette punkt 9 til et slikt styremøte hadde funnet sted, og at det ble innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre så raskt som mulig etter dette. Det gamle styret fortsetter som et interimssstyre til nytt styre er valgt på ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen ble hevet etter dette punkt.

 

Oslo, 7. mars 2011


--------------------------------                                                     --------------------------------------
Solveig Strømme                                                                                  Hans Helmen
    sign                                                                                                     sign


Referent: Elin Nilssen

 
 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring