Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2001

Protokoll fra generalforsamling 2001

22.04.2010
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
15. MARS 2001

Møtested: IL Hemings klubbhus, Gulleråsveien 5, 0386 Oslo
Tilstede: Styret v/ Kristen Fari, Erling Bach, Lise Jæger, Tonny Presthus, Torulv Tjomsland, Mikjel Aksnes og 10 NTV- medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 - 20.00
Referent: Babs Fjell

Presidenten ønsket velkommen, leste innkallelsen og erklærte generalforsamlingen for lovlig innkalt og satt. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med et minutts stillhet.

1. Valg av dirigent
Gunnar Sunde ble enstemmig valgt til dirigent

2. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Joan Rodahl og Bertram Middelthon ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Referat fra forrige generalforsamling
Referatet fra siste generalforsamling var blitt sendt ut til alle medlemmene.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.

4. Styrets beretning
Presidenten gikk gjennom styrets årsberetning punkt for punkt.
Det var ingen kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5 Regnskap pr. 31/12-2000 med revisjonsberetning
Ordstyrer leste først opp revisjonsberetningen fra Harald Messel,
Presidenten leste deretter opp resultatregnskapet og balansen.
NTV har kjøpt inn et parti glass med NTV logo som kan selges til interesserte klubber som premier.
Ordstyrer anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet slik det forelå.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6 Budsjett 2001
Presidenten fremla budsjettet og kommenterte de forskjellige postene
Årsmøtet ga styret fullmakt til å revidere budsjettet slik at det etableres lik praksis når det gjelder  skjorter, vimpler, glass etc. m.h.t. hvordan innkjøp skal utgiftsføres/lagerbokføres.
Det er av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Budsjettforslaget med ovenstående endringer ble enstemmig vedtatt.

7 Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

8. Valg av tillitsmenn
Ordstyrer leste valgkomiteens forslag til nytt styre. Sittende styre på valg ble foreslått gjenvalgt. Nytt  styremedlem etter Strømme ble foreslått Rolf Sundby, Strømmen TK.

Følgende nytt styre ble enstemmig valgt;

a) Valgt styre 2001;
President:           Kristen Fari Ljan TK (valgt for 1 år - gjenvalg)
Styremedlem:      Erling Bach Jar TK (valgt for 2 år i 2001 - gjenvalg)
Styremedlem      Jon Paldan NTK (valgt for 2 år i 2001 - gjenvalg)
Styremedlem.:    Torulv Tjomsland Ljan TK (ikke på valg - valgt for 2 år i 2000)
Styremedlem.:     Rolf Sundby, Strømmen TK (valgt for 1 år i 2001 etter Solveig Strømme - ny)
Styremedlem:      Mikjel Aksnes, Strømmen TK (ikke på valg - valgt for 2 år i 2000 )
Varamann.:          Lise Jæger, Asker TK ( valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.:         Tonny Presthus (valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.:         Nils Kåre Midttun, Fana TK ( valgt for 1 år - gjenvalg )

b) Valg av revisor
Revisorer var ikke på valg. Harald Messel og Hans Nordstaa ble valgt for 2 år ved forrige  generalforsamligen (2000).

c) Valg av valgkomite
Helge Koren, Øistein Bakken ble gjenvalgt for 1 år sammen Bjørn Wold , HTK (ny). Gunnar Sunde,  Heming ble valgt for 1 år som varamedlem.

Da årsmøtet formelt var avsluttet åpnet dirigenten for innspill fra de tilstedeværende;
· Presidenten redegjorde for Nordstrands initiativ til for første gang å arrangere Nordisk individuelt.
Det er et stort arrangement, som i år er et uoffisielt mesterskap. NTV har fått positive tilbakemeldinger fra de andre nordiske land og turneringen vil bli drøftet under Nordisk for lag i Danmark i august
· Onsdagstennisen og "Storebrandturneringen" er fra 2001 flyttet til Asker TK.
· Presidenten nevnte at de hadde fått en uformell henvendelse (kun behandlet på styreplan) fra Stavern
om NM ute i 2002. Bjørn Wold informerte om at HTK var interessert allerede hadde behandlet dette på sin generalforsamling. Årsmøtet i NTV vedtok at HTK skulle få arrangementet i 2002. Stavern kan være aktuelt for 2003. NTF har gitt NTV fullmakt til å vedta arrangører av veteran NM på årsmøtene.
Reidar Engebretsen tok opp " markedsføring av tennis" og synes vi er for dårlige til dette. Han mener det er et stort potensiale bl.a. blant pensjonister. I Asker har de klart å gjøre noe med det og har nå mange nye spillere om formiddagen på opprinnelig tomme baner - noen helt opp i 80 år som spiller for første gang. Han ønsket at NTV henvender seg til klubbene og anmoder om at de har en veteranrepresentant i sine styrer. Styret v/ Fari tok dette til etterretning.

Kristen Fari avsluttet årsmøtet ved å takke for tilliten som gjenvalgt president. Gunnar Sunde ble takket for effektiv avvikling av årsmøtet og Joan Rodahl som gikk ut av valgkomiteen etter flere år, ble takket og overrakt en gave. Babs fikk også en takk for innsatsen hun gjør for NTV.

Som vanlig ble møtet avsluttet med servering og hyggelig samvær.

Oslo, den 23. mars 2001

-------------------------- --------------------------------------
Joan Rodahl                       Bertram C. Middelthon
sign                                       sign 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring