Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2000

Protokoll fra generalforsamling 2000

21.04.2010
 
Møtested:     IL Hemings klubbhus, Gulleråsveien 5, 0386 Oslo
Tilstede:        Styret v/ Kristen Fari, Georg Eek, Erling Bach, Solveig Strømme, Tonny Presthus,                        Torulv Tjomsland, Lise Jæger + 14 NTV medlemmer
Møtetid:        kl. 19.00 - 21.00
Referent:       Babs Fjell
Presidenten ønsket velkommen, leste innkallelsen og erklærte generalforsamlingen for lovlig innkalt og satt. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med ett minutts stillhet.
1.    Valg av dirigent
         Hans Helmen ble enstemmig valgt til dirigent.
2.    Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
         Elisabeth Lund og Kjell Worren ble valgt til å undertegne protokollen.
3.    Referat fra forrige generalforsamling
         Referatet fra siste generalforsamling var blitt sendt ut til alle medlemmene.
         Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.
4.    Styrets beretning
        Presidenten leste opp styrets beretning.
        Jarl Bibow foreslo at styret diskuterer frister for påmelding til NM som nå er         altfor tidlig. Tidligere kunne man melde seg på inntil 14 dager før. Styret tok         forslaget til etterretning.
        Årsmøtet v/ Hans Helmen berømmet de spillere som deltar i utenlandske         turneringer. Han ba også styret ta opp med NTF om ikke NM for lag nå bør         bli offisielt.
        Styrets årsmelding ble enstemmig vedtatt.
5.    Regnskap pr. 31/12-1999 med revisjonsberetning
         Ordstyrer leste først opp revisjonsberetningen. Revisor Harald Messel          anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet slik det foreslå.
         Presidenten leste deretter opp resultatregnskapet og balansen.
         NTV har kjøpt inn nye NTV skjorter. Under administrasjon er budsjettet          overskredet grunnet innkjøp av datautstyr.
         Regnskapet ble enstemmig godkjent.
6.    Budsjett
         Presidenten fremla budsjettet og kommenterte de forskjellige postene.
         Det er av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
         Håndboken som utkommer i løpet av våren, håper styret skal gå i null.
         Diverseutgifter er satt opp med kr. 10.000 etter en søknad fra          Englandskomiteen til de uoffisielle landskampene mot England. Pengene er          ment som tilskudd til arrangementet og en evigvarende pokal som vil være i          NTV´s eie.
         Det ble diskutert om budsjettposten skulle økes på tilskudd til internasjonale          cuper, da cupene i år spilles i USA og Sør-Amerika. Posten ble ikke hevet,          men årsmøtet ønsket at styret brukte den posten som ble budsjettert, selv om          det er ferre enn 7 lag som reiser.
         NTV vil i løpet av budsjettåret legge ut en hjemmeside og opprette en eppost          adresse.
         Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til budsjettforslaget og det ble          enstemmig vedtatt.
7.    Innkomne forslag
        Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.
8.    Valg av tillitsmenn
         Helge Koren fremførte valgkomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt.
         a) Valgt styre 2000
          President:       Kristen Fari Ljan TK (valgt for 1 år - gjenvalg)
          Styremedlem: Erling Bach    Jar TK (valgt for 2 år i 1999 - ikke på valg)
          Styremedlem: Jon Paldan     NTK (valgt for 2 år i 1999 - ikke på valg)
          Styremedlem: Torulv Tjomsland   Ljan ( valgt for 2 år i 2000 - gjenvalg)
          Styremedlem: Solveig Strømme Heming (valgt for 2 år i 2000 - gjenvalg)
          Styremedlem: Mikjel Aksnes     Strømmen ( valgt for 2 år i 2000 - ny)
          Varamedlem:  Lise Jæger       Asker ( valgt for 1 år - gjenvalg)
          Varamedlem:  Tonny Presthus     Ski ( valgt for 1 år - gjenvalg)
          Varamedlem:   Nils Kåre Midttun     Bergen ( valgt for 1 år - gjenvalg)
          b) Valgt av revisor
          Valgkomiteens forslag av Harald Messel (gjenvalg) og Hans Nordstaa           (gjenvalg) ble enstemmig vedtatt.   
          c) Valgt av valgkomite
          Helge Koren, Joan Rodahl, Øistein Bakken ble gjenvalgt for 1 år og Georg           Eek kom inn som varamedlem valgt for 1 år. Alle ble enstemmig valgt.   
Da generalforsamlingen formelt var avsluttet, åpnet dirigenten for innspill fra tilstedeværende:
- Jarl Bibow, Ullern berømmet NTV´s arbeid. Han understreket at tennisveteranene    var en viktig ressurs i tennis Norge og håpet presidenten ville være tilstede ved    Forbundstinget i Haugesund. NTV har kun møte- og talerett.
   Det ble foreslått at NTF ble tilskrevet med et ønske om at at NTV fikk  stemmerett    på Forbundstinget. Styret tok dette til underretning.
- Erling Bach tok opp NM og mange kamper på kort tid. Det er derfor en tendens til    at ferre spiller mixed. Årsmøtet ønsket at turneringen splittes i 2 turneringer pg ba    styret vurdere dette og evt. innføre det som en prøveordning i 2001 både inne og    ute.
Kristen Fari avsluttet genralforsmlingen med å takke for tilliten som gjenvalgt president. Hans Helmen ble overrakt blomster og takket for å ha utført jobben som ordstyrer påå en utmerket måte.
Avtroppende styremedlem Georg Eek (overrakt blomster) ble behørig takket for 6 års innsats i styret.
Babs fikk også en takk for innsatsen.
Som vanlig ble møtet avsluttet med servering og hyggelig samvær.
Oslo, den 29.mars 2000
Elisabeth Lund                                                           Kjell Worren
        sign                                                                           sign 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring