Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2002

Protokoll fra generalforsamling 2002

23.04.2010
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
20. MARS 2002

Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Kristen Fari, Erling Bach, Lise Jæger, Tonny Presthus, Torulv Tjomsland,
          Mikjel Aksnes, Rolf Sundby, Jon Paldan og 5 NTV- medlemmer. (inklusive president i NTF
          Per Wright).
Møtetid: kl. 19.00 - 20.00

Presidenten ønsket velkommen, og beklaget at fremmøte til årsmøte var så dårlig. Han leste innkallelsen og erklærte generalforsamlingen for lovlig innkalt og satt.
De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med 1 minutt stillhet.

1. Valg av dirigent
Bjørn Wold ble enstemmig valgt til dirigent

2. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Gunnar Dovland, Heming og Egil Granholt, Fagerheimen ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Referat fra forrige generalforsamling
Referatet fra siste generalforsamling var blitt sendt ut til alle medlemmene.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.

4. Styrets beretning
Ordstyrer gikk gjennom styrets årsberetning punkt for punkt.
Rankinglisten er de 4 beste turneringene i 2001,- ikke 2002.
Onsdagstennisen på Asker var falt ut av beretningen.. Det er et populært ukentlig treff fra kl. 09-15 hvor det deltar ca.70 medlemmer i løpet av sommeren.
Det ble nevnt at i EM i Seefeld spilte de mixed i over og under 142 år. Styret får fullmakt til å utrede dette og oppfordres til at mixed spilles slik i NM sammenheng i 2003.
Det var forøvrig ingen kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5 Regnskap pr. 31/12-2001 med revisjonsberetning
Ordstyrer gikk gjennom regnskapet punkt for punkt og deretter balansen. Deretter leste han opp revisjonsberetningen fra Harald Messel.
Vi kan antagelig selge flere skjorter og styret ble oppfordret til dette. Det skal gjøres et nytt fremstøt under NM i Asker i april.
Presidenten leste deretter opp resultatregnskapet og balansen. I balanse skal det stå overskudd.

Regnskapet ble enstemmig godkjent og det gis ansvarsfrihet til styret. .

6 Budsjett 2002
Ordstyrer gikk gjennom budsjettet for 2002 punkt for punkt.
Fari nevnte at vi har mye penger på konto og spurte årsmøte om vi skal bruke noe mer av dette.
Bl.a. sender NTV antagelig 9 lag til VM og EM, så den budsjetterte posten blir kun brukt til startkontingent som er ca. kr. 2500.
Det kommende styret kan få fullmakt til å se hva de kan bruke noe mer penger på.
Aksnes synes vi burde anskaffe nye landslagsdrakter. De vi har er alt for varme.
Styret fikk fullmakt til å kunne bruke litt penger på dette.
Fari kunne tenke seg å bruke litt penger på å gi styret mulighet til å reise rundt og gjøre foreningen mere kjent.. Øksnes hadde kjempedeltagelse i Bodø. Bodø har forøvrig 22 veteranmedlemmer.
Det er av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Dovland lurte på om styret hadde noen tanker om foreningen var liv laga.Fikk vi inn flere medlemmer enn de som avgikk. Det ble nevnt at vi har en liten økende medlemstilstrømning Fari nevnte at vi på et styreseminar i januar hadde dette punktet oppe. Vi skal spille mere puljespill, flere double og mixedturninger. Flere har nevnt at på turneringene i Oslo er det for lite sosiale arrangement. Dette skal styret jobbe litt mer med. Wold nevnte at under NM ute på HTK er det planlagt to sosiale arrangment.
Det ble vedtatt et revidert budsjett der salg av skjorter/dresser ble øket fra kr. 5000 til kr. 15000,
Innkjøp av nye tennisdresser kr. 15000 og en økning på kr. 10000 til kr. 20000 på styrets møteutgifter,slik at det reviderte budsjettet ble vedtatt med et underskudd på kr. 10.000.

7 Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

8. Valg av tillitsmenn
Ordstyrer leste valgkomiteens forslag til nytt styre. Sittende styre på valg ble foreslått gjenvalgt.
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt;

a) Valgt styre 2002;
President: Kristen Fari Ljan TK (valgt for 1 år - gjenvalg)
Styremedlem: Erling Bach Jar TK (valgt for 2 år i 2001 - ikke på valg)
Styremedlem Jon Paldan NTK (valgt for 2 år i 2001 - ikke på valg)
Styremedlem.: Torulv Tjomsland Ljan TK (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem.: Mikjel Aksnes Strømmen TK(gjenvelges for 2 år)
Styremedlem: Else Bakken, Asker TK (ny - velges for 2 år)
Varamann.: Lise Jæger, Asker TK ( valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.: Øisten Bakken, Asker (valgt for 1 år - ny)
Varamann.: Nils Kåre Midttun, Fana TK ( valgt for 1 år - gjenvalg )

b) Valg av revisor
Harald Messel og Hans Nordstaa ble enstemmig valgt for nye 2 år

c) Valg av valgkomite
Bjørn Wold, HTK, Helge Koren, Moss, Gunnar Sunde, Heming ble valgt for 1 år.
Tor Brandtsæter, Nordberg (ny) ble valgt for 1 år som varamedlem.

Ordstyrer takket for seg og ga ordet til nyvalgt president. Fari takket for tilliten nok en gang.
Tonny Presthus og Rolf Sundby ble takket for innsatsen som avgåtte styremedlemmerog overrakt blomster. Ordstyrer Bjørn Wold ble også behørig takket og overrakt blomster.

Da årsmøtet formelt var avsluttet åpnet dirigenten for innspill fra de tilstedeværende under bespisningen;
President Per Wright tok ordet og sa han var imponert over NTV´s aktivitet og medlemsoppslutning. Både NTF og NTV jobber for å utvikle tennisen i Norge hvilket er god grunn for en god kontakt mellom forbundene. Han refererte fra årsmøte i Tennis Europa, der Arne Melander gikk ut etter 12 år og ble tildelt Honorary Membership, mens Hans Helmen ble tildelt Tennis Europa Special Award for mer en 10 års godt arbeid. Denne vil ble overrakt på Davies Cup i Asker 3-5- mai 2002. Jarl Whist ble valgt inn i det nye styret. Ellers oppfordret Wrigth NTV å støtte Norges beste 16åringer som NTF ikke selv har midler til å støtte i særlig grad. Han minnet også om Davies Cup mot Egypt i Asker der han håpet på mange veteraner som publikum.

Oslo, den 26. mars 2002
-------------------------------- --------------------------------------
Gunnar Dovland, Heming Egil Granholt, Fagerheimen
sign

Referent: Babs Fjell
 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring