Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2004

Protokoll fra generalforsamling 2004

25.04.2010
 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
29. MARS 2004
Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Kristen Fari, Erling Bach, Lise Jæger, Mikjel Aksnes, Torulv Tjomsland,
Øistein Bakken, Else Bakken, Hans Helmen, Jon Paldan og 5 NTV- medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 - 20.00
Presidenten ønsket velkommen, og beklaget at fremmøte til årsmøte også i år var så dårlig. Han leste innkallelsen og erklærte generalforsamlingen for lovlig innkalt og satt. Han hadde hilsener fra presidenten i NTF Per Wright som pleier å være tilstede, men som var forhindret i år.
De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med 1 minutts stillhet.
1.
Valg av dirigent
Hans Helmen ble enstemmig valgt til dirigent.
2.
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Cathrine Halle, Heming og Rolf Sundby, Strømmen ble valgt til å undertegne protokollen.
3.
Referat fra forrige generalforsamling
Ordstyrer nevnte at de som har e-post vil fra i år få referatet tilsendt på e-post og ellers ligger alle referater fra de siste årenes årsmøter ute på nett. Alle andre vil få det som vanlig i posten.
Han gikk gjennom fjorårets referat som var blitt sendt ut til alle medlemmene rett etter møtet.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.
4.
Styrets beretning
Ordstyrer gikk gjennom styrets årsberetning punkt for punkt.
Vi har hatt flere lag som har representere i utlandet og som kan vise til flere gode resultater. NTV syntes det er veldig fint at Norge stiller lag og spiller individuelt i utenlandsmesterskapene.
Det ble nevnt at NTF på sitt siste Ting godkjente at NTV fra nå av skal få tildele NM arrangement inne og ute på sine årsmøter.
Det var forøvrig ingen kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5
Regnskap pr. 31/12-2003 med revisjonsberetning
Presidenten gikk gjennom regnskapet punkt for punkt og deretter balansen. Ordstyrer ga en nærmere forklaring på økningen av underskuddet som bl.a. var pga av rentenedgang, ikke klart salg av dresser og støtte til Davis Cup arrangement etter søknad fra NTF.
Deretter leste han opp revisjonsberetningen fra Harald Messel.
Regnskapet ble enstemmig godkjent og det gis ansvarsfrihet til styret.
6
Budsjett 2004
Ordstyrer gikk gjennom budsjettet for 2004 punkt for punkt.
Det er budsjettert med et underskudd på kr. 11.300,-
Vi øker noe på kontingenter i år - vi har aldri vært flere medlemmer. Ordstyrer synes medlemmene kunne være flinkere til å prøve å verve medlemmer fra sine klubber .
Det er av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Budsjettet ble vedtatt.

7
Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.
8.
Valg av tillitsmenn
Bjørn Wold leste opp på vegne av valgkomiteen deres forslag til nytt styre. Sittende styre på valg ble foreslått gjenvalgt untatt Else Bakken og Torulv Tjomsland. Bjørn Wold og Cathrine Halle ble foreslått i stedet for dem. Lise Jæger og Hans Helmen rykker opp som styremedlemmer
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt;

a) Valgt styre 2004;
President: Kristen Fari Holmenkollen TK (valgt for 1 år - gjenvalg)
Styremedlem:Erling Bach Jar TK (valgt for 2 år i 2003 - ikke på valg)
Styremedlem Jon Paldan NTK (valgt for 2 år i 2003 - ikke på valg)
Styremedlem.:Hans Helmen, Nordstrand TK ( valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem.:Mikjel Aksnes Strømmen TK ( valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem:Lise Jæger, Asker TK ( valgt for 2 år - gjenvalg)
Varamann.: Bjørn Wold , Holmenkollen TK ( valgt for 1 år - ny)
Varamann.: Øistein Bakken, Asker (valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.: Cathrine Halle ( valgt for 1 år - ny )

b) Valg av revisor
Harald Messel og Hans Nordstaa ble enstemmig valgt for 1 år.

c) Valg av valgkomite
Gunnar Sunde, Heming, Torulv Tjomsland, Ljan og Liv Solheim, Heming ble valgt for 1 år.
Sverre Lie ble valgt for 1 år som varamedlem.
9.
Tildeling av NM arrangement
Det var innkommet søknad fra Bergen og Gjøvik om å avholde NM inne i 2005.
Årsmøtet tildelte Bergen inn NM i 2005. Gjøvik søkte da om ute i 2005 og ble tildelt det. De er 100 år i 2005.
Hans Helmen takket for segs om ordstyrer og ga ordet til gjenvalgt president Kristen som takket for tilliten nok en gang. Han overrakte blomster til Torulv Tjomsland som ble behørig takket som en hyggelig medarbeider og for inspirerende arbeid i styret i veldig mange år. Han kommer til å bli dypt savnet, men styret får dog fortsatt lov å trekke på hans tennisviten. Else Bakken som gikk ut etter en periode ble også behørig takket for innsatsen - særlig for onsdagstennisen i Asker og overrakt blomster.
Presidenten ønsket samtidig Hans Helmen hjertelig takk som ordstyrer.
Deretter ble de to nye medlemmer av styret Bjørn Wold og Cathrine Halle ønsket velkommen til styrearbeid
i kommende periode!
Oslo, den 30.mars 2004

-------------------------------- --------------------------------------
Cathrine Halle, Heming         Rolf Sundby, Strømmen
sign                                                                                              sign
Referent: Babs Fjell 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring