Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2005

Protokoll fra generalforsamling 2005

26.04.2010
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
30. MARS 2005

Møtested:
Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede:
Styret v/ Erling Bach, Mikjel Aksnes,
Øistein Bakken, Cathrine Halle, Bjørn Wold, Hans Helmen, Jon Paldan og 1 NTV- medlem.
Møtetid:
kl. 19.00 - 20.00
Visepresident Erling Bach ønsket velkommen, og beklaget at fremmøte til årsmøte også i år var så dårlig. Han leste innkallelsen og erklærte generalforsamlingen for lovlig innkalt og satt. Han hadde hilsener fra president Kristen fari som lå syk i Spania. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med 1 minutts stillhet.
1.
Valg av dirigent
Hans Helmen ble enstemmig valgt til dirigent.
Han åpnet med også å beklage at ingen medlemmer fant tid til å delta på årsmøte.
2.
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Cathrine Halle, Heming og Torulv Tjomsland, Ljan ble valgt til å undertegne protokollen.
3.
Referat fra forrige generalforsamling
Referatet var sendt ut til alle medlemmer enten på epost eller i posten.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.
4.
Styrets beretning
Ordstyrer gikk gjennom styrets årsberetning punkt for punkt.
NTV syntes det er veldig fint at Norge stiller lag og spiller individuelt i utenlandsmesterskapene. Bjørn Jonassen i årsberetningen rettes til Bjørg.
Kristin Horn gikk helt til topps i EM inne i Seefeld i D65 -første gang i historien det er skjedd.
Et par resultater var falt ut ; Egil Torjusen kom også til finalen i HD80, Egil Nordby 3. premie i HD80.
Mht ranking skal det stå "de 4 beste turneringer i de siste 12 måneder".
Utenlandsturnering i Spania hadde 90 deltagere (ikke 72).
Når det gjelder NM mestere i 2004 vant Jalle Schjødt - Iversen og Rolf Leisner HD75 inne2004 og Egil Torjusen og Kaare Sandvig HD85 ute 2004.
Det ble nevnt at NTF på sitt siste Ting godkjente at NTV fra nå av skal få tildele NM arrangement inne og ute på sine årsmøter.
Det var forøvrig ingen kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.
5
Regnskap pr. 31/12-2004 med revisjonsberetning
Visepresidenten gikk gjennom regnskapet punkt for punkt og deretter balansen. Styret lå godt an i forhold til budsjettet.
Deretter leste han opp revisjonsberetningen fra Harald Messel.
Regnskapet ble enstemmig godkjent og det ble gitt ansvarsfrihet til styret.
6
Budsjett 2004
Ordstyrer gikk gjennom budsjettet for 2004 punkt for punkt.
Styret hadde på styremøte rett før årsmøtet vedtatt å bevilge NTF kr. 5000 til et juniorlag (2 piker og 2 gutter u16 + en lagleder) til en internasjonal turnering i Frankrike. Dette er under forutsetning at NTF og IC Norge dekker opp resten av kostnadene.
Budsjettet ble oppjustert med kr. 5000,- og revidert budsjett endte opp med underskudd på
kr. 15.300,-
Det ble av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Budsjettet ble vedtatt.
7
Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.
8.
Valg av tillitsmenn
Torulv Tjomsland var tilstede fra valgkomiteen. De styremedlemmer som var på valg i år tok gjenvalg.
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt;
a) Valgt styre 2005;
President: Kristen Fari Holmenkollen TK (valgt for 1 år - gjenvalg)
Styremedlem: Erling Bach Jar TK (valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem Jon Paldan NTK (valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem.: Hans Helmen, Nordstrand TK ( ikke på valg)
Styremedlem.: Mikjel Aksnes Strømmen TK ( ikke på valg)
Styremedlem: Lise Jæger, Asker TK ( ikke på valg)
Varamann.: Bjørn Wold , Holmenkollen TK ( valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.: Øistein Bakken, Asker (valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.: Cathrine Halle, Heming ( valgt for 1 år - gjenvalg )
b) Valg av revisor
Harald Messel og Hans Nordstaa ble enstemmig valgt for 1 år.
c) Valg av valgkomite
Gunnar Sunde, Heming, Torulv Tjomsland, Ljan og Liv Solheim, Heming ble valgt for 1 år.
Sverre Lie ble valgt for 1 år som varamedlem.
9.
Tildeling av NM arrangement
Det var innkommet søknad fra Holmenkollen inne på Riksanlegget i mars 2006 og Asker ute i 2006.
Årsmøtet tildelte overnevnte klubber NM arrangementene i 2006.

Hans Helmen takket for seg som ordstyrer og ga ordet til visepresident Erling Bach som hadde fått den glede å dele ut NTVs hedermerke i 2005 til Torulv Tjomsland. Han har gjort en stor jobb for NTV administrativt - særlig mht til å innføre rankingpoeng for Norske tennisveteraner. Når det gjelder det sportlige har han vært markant best i sine klasser - har flere internasjonale seire på våre representasjonslag. Hedersmerke var vel fortjent.
Visepresidenten ønsket samtidig Hans Helmen hjertelig takk som ordstyrer.
Fra salen kom det forslag om å avholde en uformell double/mix serie/turnering. Styret tok dette til etterretning og vil diskutere det på styremøte.
Oslo, den 10.april 2005

-------------------------------- --------------------------------------
Cathrine Halle, Heming (sign) Torulv Tjomsland, Ljan (sign)

Referent: Babs Fjell 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring