Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2006

Protokoll fra generalforsamling 2006

27.04.2010
 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
23. MARS 2006

Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Erling Bach, Cathrine Halle, Bjørn Wold, Hans Helmen, Lise Jæger, Jon Paldan og 3 NTV- medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 - 20.00

De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med 1 minutts stillhet.

1.
Valg av dirigent
Hans Helmen ble enstemmig valgt til dirigent.

2.
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Hans Nordstaa, Asker og Torulv Tjomsland, Ljan ble valgt til å undertegne protokollen.
3.
Referat fra forrige generalforsamling
Referatet var sendt ut til alle medlemmer enten på epost eller i posten.
Det skal stå budsjett 2006, ikke 2004.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.
4.
Styrets beretning
Dirigenten gikk gjennom styrets årsberetning punkt for punkt.
Han bemerket at var hyggelig at det er så mange med i EM i Seefeld .
I ranking i D40 skal det være Elin Nilssen, Holmen.
Angående utarbeidelsen av rankingen ønsket årsmøte å gi en stor takk til Tor Norderhaug.
Hans Nordstaa synes at neste beretning skal være det samme som regnskapsåret.
Styret tok det til etterretning.
Dirigententen savnet at NTV bevilget kr. 5000 til et juniorlag (2 piker og 2 gutter og en lagleder) som deltok på en IC turnering i Frankrike.
Det var forøvrig ingen andre kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5
Regnskap pr. 31/12-2005 med revisjonsberetning
Regnskapet ble gått gjennom punkt for punkt og deretter ble balansen gått gjennom.
Styret ble gitt fullmakt til å undersøke om vi kan plassere pengene våre bedre.
Det ble bemerket at NTV måtte gå til innkjøp av et større lager av NTV flagg og nåler til representasjonslagene. Disse blir brukt som gaver og er ikke lagerført.
Noter til regnskapet vil bli innført fra neste år.
Revisjonsberetningen fra Harald Messel ble lest opp.
Regnskapet ble enstemmig godkjent og det ble gitt ansvarsfrihet til styret.
6
Budsjett 2006
Ordstyrer gikk gjennom budsjettet for 2007 punkt for punkt.
Det ble av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Budsjettet ble vedtatt.
7
Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.
8.
Valg av tillitsmenn
Torulv Tjomsland var selv tilstede fra valgkomiteen. De styremedlemmer som var på valg i år tok gjenvalg.
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt;

a) Valgt styre 2006;
President:    Kristen Fari Holmenkollen TK (valgt for 1 år - gjenvalg)
Styremedlem:  Erling Bach Jar TK (- ikke på valg)
Styremedlem   Jon Paldan NTK (- ikke på valg)
Styremedlem.: Hans Helmen, Nordstrand TK ( valgt for 2 år -gjenvalg)
Styremedlem.: Mikjel Aksnes Strømmen TK (valgt for 2 år -gjenvalg))
Styremedlem:  Lise Jæger, Asker TK (valgt for 2 år -gjenvalg))
Varamann.:   Bjørn Wold , Holmenkollen TK ( valgt for 1 år - gjenvalg)
Varamann.:   Cathrine Halle, Heming ( valgt for 1 år - gjenvalg )
Varamann.:   Thomas Wettergreen (valgt for 1 år -ny )
b) Valg av revisor
Harald Messel og Hans Nordstaa ble enstemmig valgt for 1 år.
c) Valg av valgkomite
Torulv Tjomsland, Ljan og Øistein Bakken ble valgt for 1 år.
Sverre Lie ble valgt for 1 år som varamedlem.
9.
Tildeling av NM arrangement
Det var kommet inn en søknad om NM ute 2007 fra Oslo Tennisklubb 8.13 august 2007. Vedtatt.
Det var innkommet 2 gode søkere for NM inne. En fra Bergen som ønsket å arrangere i slutten av januar og en fra Heming. Heming ville arrangere NM 14-18 mars på Riksanlegget. Heming ble tildelt arrangementet.

Oppmøtet på årsmøtet ble diskutert. Vi ønsker flere medlemmer tilstede. Forslag om å arrangere det på en klubb. Styret tar innspillet tilbake til styremøte.
Hans Helmen takket for gode innspillog fremmøte.
Presidenten takket Hans Helmen for jobben som dirigent. Øistein Bakken som gikk ut av styret etter mange år med god innsats. Han var ikke tilstede, men blomster blir overrakt han hjemme av Eeling Bach.
Oslo, den 23. mars 2006

 
Referent: Babs Fjell 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring