Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2007

Protokoll fra generalforsamling 2007

28.04.2010
 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
13. APRIL 2007
Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Erling Bach, Hans Helmen, Lise Jæger, Thomas Wettergreen, Kristen Fari, Mikjel Aksnes
           g 6 NTV medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 - 21.40
De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med 1 minutts stillhet.

1. Valg av dirigent
Hans Helmen ble enstemmig valgt til dirigent.

2. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Elin Nilssen, Holmen TK og Tor Norderhaug, Prinsdal TK ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Referat fra forrige generalforsamling
Referatet var sendt ut til alle medlemmer enten på epost eller i posten.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.

4.Styrets beretning
Dirigenten gikk gjennom styrets årsberetning punkt for punkt.
I 2006 var det gledelig mange nye medlemmer.
Det ble nevnt at det er hyggelig at vi nå deltar med lag i flere klasser i VM og at medlemmer også reiser ut og deltar individuelt. I EM for lag, deltok Ljan også i 2006. De har representert Norge imponerende 13 ganger. Det ble vist til bra deltagelse og resultater i EM i Seefeld.
Under tradisjonelle vennskapskamper var det ikke Norge som vant, men England. Dette rettes i årsmeldingen. Likeledes rettes at det var Holmenkollen TK som arrangerte NM inne 2006.
Tor Norderhaug forslo at vi skal ha med internasjonal ranking for norske spillere i årsmeldingen
og at vår hjemmeside også ble oppdatert. Det ble nevnt at man bare kan gå inn på ITFs sider. Han mente også at styret kunne være litt mer tøffe på å verve de spillere som deltar i turneringer. Styret tok begge disse forslag til etterretning.
Per Wright og NTF er interessert i et bredere samarbeid med NTV. Det ble også snakket om det var mulig å differensiere lisensavgiften for veteraner, da man antar at mange medlemmer ikke deltar i turneringer fordi man da må betale lisens. Per Wright skulle ta denne diskusjon med forbundet.
Dirigenten berømmet det arbeid NTV gjør i forbindelse med onsdagstennis der ca 30 veteraner møter hver gang, der de kan komme og spille double og mixed med tildelte partnere. Ca 70 deltar på dette tilbudet hvert år.
Det var forøvrig ingen andre kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5 Regnskap pr. 31/12-2006 med revisjonsberetning
Regnskapet med balanse ble gått gjennom punkt for punkt.
Presidenten nevnte at det på siste årsmøte ble foreslått å undersøke bedre plassering av pengene. Styret har vurdert dette og kommet til at at pengene er godt og sikkert plassert.
Asbjørn Dalsbø mente at man ifølge Norges Idrettsforbunds lover ikke kan sette opp varelager i balansen, men at det skal stå som en note. Styret undersøker dette med evt. forandring neste år.
Revisjonsberetningen fra Harald Messel ble lest opp.
Regnskapet ble enstemmig godkjent og det ble gitt ansvarsfrihet til styret.

6 Budsjett 2007
Budsjettet for 2007 ble gått gjennom punkt for punkt.
Det ble av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Det ble diskutert om NTV skal kjøpe inn et nytt parti skjorter som er bedre å spille i og prøve å selge ut de skjortene de har på lager på salg. Styret tar det til etterretning.
Tor Norderhaug mente vi kunne sette opp budsjettet på kontingenter siden det er en økning i medlemstallet.
Enighet om det står som budsjettert da det er noen medlemmer som er usikre da de ikke har betalt.
Det var et ønske fra forsamlingen at man skulle støtte de medlemmer som ikke er så aktive med et opplegg som styret vil diskutere. Dirigenten foreslo i den forbindelse at posten egne arrangement ble øket med kr 10000,-, slik at det ble budsjettert med et underskudd på kr 9300,-.
Budsjettet ble vedtatt med ovenfor nevnte forandring.

7 Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

8. Valg av tillitsmenn
Torulv Tjomsland var selv til stede fra valgkomiteen.
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt;
a) Valgt styre 2007;
President:           Thomas Wettergreen, Holmenkollen TK (valgt for 1 år-rykket opp fra styremedlem)
Styremedlem: Bjørn Wold , Holmenkollen TK (valgt for 2 år -gjenvalg)
Styremedlem           Jon Paldan, Nordstrand TK (valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem.: Hans Helmen, Nordstrand TK (ikke på valg)
Styremedlem.: Mikjel Aksnes, Strømmen TK (ikke på valg)
Styremedlem: Lise Jæger, Asker TK (ikke på valg)
Varamedlem.: Kristen Fari, Holmenkollen TK (valgt for 1 år -gått over fra President til varamann)
Varameldem.: Elin Nilssen, Holmen (valgt for 1 år - ny)
Varamedlem.: Tor Norderhaug, Prinsdal TK (valgt for 1 år -ny )
b) Valg av revisor
Harald Messel, Nordstrand TK og Hans Nordstaa, Asker TK ble enstemmig valgt for 1 år.
c) Valg av valgkomite
Torulv Tjomsland, Ljan TK og Øistein Bakken, Asker TK ble valgt for 1 år.
Sverre Lie, Nordstrand TK ble valgt for 1 år som varamedlem.

9.Tildeling av NM-arrangement
NM inne 2008 var det en søknad fra Bergen. De fikk enstemmig arrangementet. Det var et ønske fra årsmøtet at NM inne avholdes fast i mars hvert år og at vi henstiller til Bergen om de kan diskutere om dette er mulig. Vi godtar for øvrig den termin de foreslår.
Årsmøtet hadde to søknader om NM ute i 2008 - fra Gausdal hotell og fra Nordstrand Tennisklubb.
Det utspant seg en lengere diskusjon hvilken arena som var den beste og det var stor uenighet blant de fremmøtte. Sosialt samvær ble fremhevet for Skeikampen som er en sponsor for NTF. De har 6 hard-court baner. Nordstrand TK vant avstemmingen 6 mot 4 stemmer fordi det ligger i Oslo (større deltagelse, grusbaner, inntekten går til en tennisklubb og at inne NM 2008 blir avholdt utenfor østlandsområdet).
Det ble for øvrig bestemt at styret skal gjøre kjent en frist for søknad om NM-arrangement for fremtiden, slik at det blir mulighet for å diskutere søknadene på et styremøte før årsmøtet.

Hans Helmen takket for gode innspill fra de fremmøtte og takket for seg som dirigent. Han ble overrakt blomster. Helmen takket deretter avgående president Kristen Fari for det arbeid han har gjort siden 1999, og ble overrakt NTVs hedersmerke. Fari takket deretter avgåtte medlemmer - først og fremst Erling Bach som har sittet i styret i 26 år og gjort en kjempejobb. Han hadde blitt tildelt hedersmerket i 2003 på sin 70 årsdagsfest og ble overrakt blomster. Cathrine Halle som ikke kunne være tilstede ble også takket for innsatsen for NTV. Deretter fikk Thomas Wettergreen overrakt presidentkjedet og ønsket lykke til som ny president. Wettergreen takket selv for tilliten og mente han kanskje kunne bidra med noe nytt og gledet seg til å jobbe sammen med det nye styret.
President Per Wright takket på vegne av NTF tennisveteranene som har grunn til å være stolt av det arbeidet de gjør og han og takket samtidig også Fari for den jobben han gjør i Tennis Europa og gratulerte Thomas som ny president.
Deretter ble møtet hevet.
Oslo, den 14. april 2007
Referent: Babs Fjell 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring