Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

25.-27. juni Nesøya - avlyst
30. juni-4. juli Stavern SommerCup
13.-15. aug
Prinsdal - flyttet fra april/mai
20.-29. aug
NM ute, Larvik og Stavern
29. aug-11. sep
VM Seniors (50-55-60+)
3.-5. sep
Trøndersk Veterantreff
11.-25. sep
Mallorca-tur og turnering
24.-26. sep NTV-Cup, Nesodden
2.-3. okt
Doubleturnering i Drøbak
15.-17. okt VBTK, double
22.-24. okt
LST HøstCup, Stavern
29. okt-2. nov NM inne OTA
5.-7. nov
Nordisk Mesterskap, SALK Stockholm
12.-14. nov Hemingdoublen
17.-21. nov Arktisk Lys, Tromsø
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2008

Protokoll fra generalforsamling 2008

29.04.2010
 
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER
27. MARS 2008

Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Thomas Wettergreen, Hans Helmen, Kristen Fari, Mikjel Aksnes, Jon Paldan, 
Tor Norderhaug, Elin Nilssen og 7 NTV medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 - 19.50

President Thomas Wettergreen ønsket velkommen. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med 1 minutts stillhet.

1. Valg av dirigent
Hans Helmen ble enstemmig valgt til dirigent.

2. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Asbjørn Dalsbø, Holmen TK og Margareth Mikaelsen, Holmenkollen TK ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Referat fra forrige generalforsamling
Referatet var sendt ut til alle medlemmer enten på e-post eller i posten til de som ikke har e-post.
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til referatet.

4. Styrets beretning
Dirigenten leste opp styrets årsberetning punkt for punkt.
Han fremhevet at i 2007 var det gledelig mange medlemmer.
Følgende ble rettet - "NM inne på Heming ble arrangert med 221 deltagere fra 28 klubber ( ikke 70 klubber) og Kristen Fari hadde som representant i Tennis Europe Veteran Committe også vært på et møte i London i tillegg til møtet i Seefeld.

Det var forøvrig ingen andre kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5 Regnskap pr. 31/12-2007 med revisjonsberetning
Dirigenten gikk gjennom regnskapet punkt for punkt.
Det var et ønske fra salen at man hadde noen noter til regnskapet neste år.
Balansen ble deretter gått gjennom. Stort beløp på kortsiktig fordring var bl.a.et stort depositum til reisebyrå for utenlandsturneringen i Spania. Dette depositum blir tilbakebetalt etter hvert som medlemmer melder seg på turen.
Revisjonsberetning fra revisor Harald Messel ble lest opp. Han anbefalte at regnskapet ble godkjent.

Regnskapet for 2007 ble vedtatt.

6 Budsjett 2008
Budsjettet for 2008 ble også gått gjennom punkt for punkt.
Det var av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse.
Budsjettet viste et underskudd på kr. 9800.
Presidenten nevnte at NTV nå går til innkjøp av nye, fine NTV skjorter som vi mener medlemmene vil ta godt i mot. Det ble foreslått at de nye skjortene burde være tilstede for salg ved alle NTV turneringer. Styret tok dette til etterretning og vil prøve det så godt de kan.Styret har tidligere vært meget moderate mht til styreutgifter og har ikke brukt de styreutgifter som har vært budsjettert. Det er derfor foreslått en heving i år, slik at styret kan ha et styremøte på Gausdal under veteranturneringen i slutten av juli. Det ble nevnt at årsmøte tidligere har gitt styret muligheten til å bruke litt mer penger til møter.

Budsjettet ble vedtatt med ovenfor nevnte kommentarer.

7 Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

8. Valg av tillitsmenn
Torulv Tjomsland var selv til stede fra valgkomiteen.

Følgende nytt styre ble enstemmig valgt:

a) Valgt styre 2008;
President:           Thomas Wettergreen, Holmenkollen TK (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem: Bjørn Wold , Holmenkollen TK ( ikke på valg)
Styremedlem           Jon Paldan, Nordstrand TK ( ikke på valg)
Styremedlem.: Hans Helmen, Nordstrand TK (valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem.: Tor Norderhaug, Prinsdal TK (valgt for 2 år - gjenvalg)
Styremedlem: Lise Jæger, Asker TK (valgt for 2 år - gjenvalg)
Varamedlem.: Kristen Fari, Holmenkollen TK (gjenvalg - valgt for 1 år)
          Varamedlem.: Elin Nilssen, Holmen TK (gjenvalg - valgt for 1 år)
Varameldem.: Anne Norstad, Vestre Bærum TK (valgt for 1 år - ny)

b) Valg av revisor
Harald Messel, Nordstrand TK og Hans Nordstaa, Asker TK ble enstemmig valgt for 1 år.

c) Valg av valgkomite
          Torulv Tjomsland, Ljan TK og Øistein Bakken, Asker TK ble valgt for 1 år.
Sverre Lie, Nordstrand TK ble valgt for 1 år som varamedlem.

Thomas Wettergreen takket for gjenvalget og nevnte at styret ville fortsette med det arbeid som er i gang, men samtidig prøve å utvikle oss. Blant annet arbeide for å få flere medlemmer og å ta vare på de vi har, samt flinkere til å arrangere/sette i gang turneringer. Valgkomiteen ble takket, og avgående styremedlem Mikjel Aksnes ble ovverakt blomster og behørig takket for det faglige tilskudd han har bidratt med i styret. Mikjel nevnte selv at det hadde vært veldig hyggelig å være med i styret, fått være med å bl.a lage nye retningslinjer for turneringer endre ranking etc.

Det ble nevnt at tildeling av NM som sto på fjorårets dagsorden er tatt ut, da det nå er styret som vedtar hvor NM arrangement skal avholdes. I 2009 blir det NTF som arrangerer alle NM i Frognerparken og det ser det ut som Riksanlegget kan være aktuell som arrangør inne i 2009.

Deretter ble møtet hevet kl. 19.50

Oslo, den 29. mars 2008


-------------------------------- --------------------------------------
Asbjørn Dalsbø, Holmen TK Margareth Mikaelsen. HTK
sign sign


Referent: Babs Fjell
 

© 2021 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring