Generalforsamling
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Høn terrasse 3
1384  Asker
Sekretær: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

4.-10. aug VM for lag Seniors
11.-17. aug
VM Seniors, individuelt
16.-22. aug NM ute, Asker
23.-25. aug
Trøndersk Veterantreff
14.-28. sep Utenlandstur 2019
4.-6. okt
Nordisk Mesterskap, Helsinki
19.-20. okt
Doubleturnering, Drøbak
25.-27. okt
LST HøstCup, Stavern
8.-10. nov Hemingdoublen
15.-17. nov Arktisk Lys, Tromsø
21.-24. nov ITF Oslo
29. nov-1. des
Nordstrand, singleturnering
 
Generalforsamling
Protokoll fra generalforsamling 2009

Protokoll fra generalforsamling 2009

30.04.2010
 
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
NORSKE TENNISVETERANER 12. MARS 2009

Møtested: Riksanlegget for Tennis, Haslevangen 33, Oslo
Tilstede: Styret v/ Thomas Wettergreen, Hans Helmen, Kristen Fari, Lise Jæger, Jon Paldan,
Tor Norderhaug, Bjørn Wold, Elin Nilssen og 3 NTV medlemmer.
Møtetid: kl. 19.00 - 19.45
President Thomas Wettergreen ønsket velkommen. De medlemmer som var gått bort siden siste generalforsamling ble hedret med ett minutts stillhet.

1. Valg av dirigent
Hans Helmen ble valgt til dirigent.
2. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
Kjell Hoff og Torulv Tjomsland ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Protokoll fra forrige generalforsamling
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til protokollen og den ble godkjent.
4. Styrets beretning
Styrets årsberetning ble godkjent etter to korreksjoner: Under internasjonale cuper var Gunnar Gürrich utelatt under H60, Elin Nilssen i styret representerer Holmen TK. Ønske fra et medlem om at fremgang eller nedgang i medlemsantallet fra forrige år må komme frem i beretningen. Babs Fjell ble takket for veldig god oppdatering av nettsidene, og Lise Jæger ble takket for innsatsen med onsdagstennisen i Asker.
Det var forøvrig ingen andre kommentarer til styrets årsberetning som ble enstemmig vedtatt.

5. Regnskap pr. 31/12-2008 med revisjonsberetning
Presidenten gikk gjennom regnskapet punkt for punkt og dette ble godkjent med et overskudd på kr 15.000,-.
Balansen ble deretter gjennomgått. Revisjonsberetning fra revisor Harald Messel ble lest opp. Han anbefalte at regnskapet ble godkjent i forhold til god regnskapsskikk.
Regnskapet for 2008 ble vedtatt.

6. Budsjett 2009
Budsjettet for 2009 ble gått gjennom punkt for punkt.
Det var av styret ikke foreslått kontingentforhøyelse og kontingenten blir kr 250,- også i 2009. Det kom spørsmål til budsjettposten for salg av tennisskjorter, og det ble redegjort for at man hadde anslått hvor mange skjorter det var sannsynlig å selge i 2009. Det er budsjettert med et overskudd på kr 7.000,-.
Budsjettet ble vedtatt.

7. Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

8. Valg av tillitsmenn
Torulv Tjomsland var til stede fra valgkomitéen.
Følgende nytt styre ble enstemmig valgt:
a) Valgt styre 2009:
President: Thomas Wettergreen, Holmenkollen TK (gjenvalgt for 1 år)
Styremedlem Jon Paldan, Nordstrand TK (valgt for 2 år)
Styremedlem: Bjørn Wold, Holmenkollen TK (valgt for 2 år)
Styremedlem: Anne Norstad, Vestre Bærum TK (valgt for 1 år)
Styremedlem: Elin Nilssen, Holmen TK (valgt for 1 år)
Styremedlem: Lise Jæger, Asker TK (ikke på valg)
Varamedlem: Kristen Fari, Holmenkollen TK (valgt for 1 år)
Varamedlem: Truls Mo, Holmen TK(valgt for 1 år)
Varamedlem: Sverre Lie, Nordstrand TK (valgt for 1 år)
b) Valg av revisor
Harald Messel, Nordstrand TK og Hans Nordstaa, Asker TK ble enstemmig valgt for 1 år.
c) Valg av valgkomite
Torulv Tjomsland, Ljan TK og Øistein Bakken, Asker TK ble valgt for 1 år.
Solveig Strømme, Heming TK ble valgt for 1 år som varamedlem.

Møtet ble hevet kl. 19.45.

Oslo, 12. mars 2009
-------------------------------- --------------------------------------
Kjell Hoff Torulv Tjomsland
sign sign
Referent: Elin Nilssen 

© 2019 Norske Tennisveteraner    Nedre Høn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretær: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklæring